Showuitslagen Milly 2012

SHOWNIEUWS


25 November 2012
Amsterdam winner  CAC/CACIB: Dhr.Michael Faulkner (USA),3e Uitmuntend


03 November 2012
Bleiswijk Internationale show CAC/CACIB : Mevr.J.Lanning(Eng),3e Uitmuntend


20 oktober 2012
Utrecht Internationale show CAC/CACIB : Mevr.B.Banbury(Eng),1e Uitmuntend CAC-J en
NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN


12 oktober 2012
Dortmund Internationale show CAC/CACIB : Mevr.Heidi Müller(Dl),1e Uitmuntend CAC-J en
DUITS JEUGDKAMPIOEN


 

 
                                   Eindkeuring BOB

                         

 


29 september 2012
Maastricht Internationale show CAC/CACIB/ : Mevr.Barbara Müller(Ch),1e Uitmuntend CAC-J en reserve CAC

 


8 september 2012
National show/CAC/CACIB/ : Mevr.Regina Blessing(DL),1e Uitmuntend CAC-J
Rheinlandjugendsieger


                                                                                                                                                                                                       


1 september 2012
CAC/CACIB Luxemburg,Keurmeester: Mevr.Martha Kips(Lux),1e uitmuntend CAC-J.
LUXEMBURGS JEUGDKAMPIOEN

                                                           
            


26.08.2012
CAC/CACIB Rotterdam, Keurmeester: Dhr.Hans Bierwolf(Oostenr,1e uitmuntend CAC-J


29.07.2012
CAC Wadern/Saar(DL),Keurmeester: Mevr.Heidi Müller-Heinz(DL), 1e uitmuntend CAC-J , BOB en beste Jeugdhond

 


24.06.2012
Westerwaldschau Wirges,Keurmeester:Dhr.Des Manton(Irl),3e Uitmuntend


23.06. 2012
Westerwaldschau Wirges,Keurmeester:Mevr. Ann Cuthbert(Irl),4e Uitmuntend


10.06. 2012
Clubmatch OESCN Geldrop,Keurmeester:Mevr. S. Rutland (Eng) ,2e Uitmuntend


27.05.2012
25e Euro-oes show Miesbach (DL), Keurmeester: Mevr.Ann Turner(Barkstone) (Eng)
Uitmuntend

 


 

 

17 maart 2012
CAC show Erzhausen (DL),
Keurmeester:  Dhr.P.Machetanz(DL), 
2e Veelbelovend


       


 

 29 jANUARI 2012 
Clubmatch KC de Peel Asten (NL), Keurmeester: Dhr.J.de Gids(NL) ,1e puppyklas


 

Datum                  Show                          Keurmeester           Uitslag                          

25.11.2012 Amsterdam Dhr.M.Faulkner 3e Uitmuntend
03.11.2012 Bleiswijk Mevr.J.Lanning 3e Uitmuntend
20.10.2012 Utrecht CAC-CACIB Mevr.B.Banbury 1e Uitmuntend en
Nederlands Jeugdkampioen
12.10.2012 Dortmund CAC-CACIB Mevr.Heide Müller 1e Uitmuntend CAC-J en Duits Jeugdkampioen
29.09.2012 Maastricht CAC-CACIB Mevr.Barbara Müller 1e Uitmuntend CAC-J en reserve CAC
08.09.2012 Krefeld CAC-CACIB Mevr.Regina Blessing(DL)

1e Uitmuntend CAC-J
Rheinlandjugendsieger

01.09.2012 Luxemburg CAC-CACIB Mevr.Martha Kips(Lux) 1e Uitmuntend
CAC-J
Luxemburg Jeugdkampioen
26.08.2012 CAC/CACIB Rotterdam Dhr. Hans Bierwolf(Oostenr)            1e uitmuntend CAC-J
29.07.2012 CAC Wadern/Saar Mevr.Heidi Müller-Heinz 1e uitmuntend,BOB en beste Jeugdhond
24.06. 2012 Westerwaldschau Wirges Dhr.Des Manton(Irl) 3e Uitmuntend
23.06. 2012 Westerwaldschau Wirges Mevr.Ann Cuthbert (Irl) 4e Uitmuntend
10.06. 2012 Clubmatch OESCN Geldrop Mevr.S. Rutland (Eng)    2e Uitmuntend
27.05. 2012 25th Euro-oes show Miesbach(D) Mevr.Ann Turner(Barkstone) (Eng) Jeugdklas Uitmuntend (10mnd)
17.03. 2012 CAC-show Erzhausen Dhr.P.Machetanz(Du) 2e     Veelbelovend
29.01. 2012 Clubmatch KC De Peel Dhr.J.de Gids(NL) 1e      Puppyklas